• nl
  • en
  • us
Bekend van TV

Algemene voorwaarden

DivorceHotel is een internationaal scheidingsconcept. Alle eigendomsrechten met betrekking tot DivorceHotel zijn exclusief eigendom van A2 Legal B.V.

In Nederland wordt het concept DivorceHotel voor rekening en risico van A2 Legal B.V. geëxploiteerd. Buiten Nederland wordt het concept DivorceHotel voor rekening en risico van DivorceHotel International B.V. geëxploiteerd. A2 Legal B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de exploitatie van het concept DivorceHotel buiten Nederland. DivorceHotel International B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de exploitatie van het concept DivorceHotel binnen Nederland.

A2 Legal B.V. en DivorceHotel International B.V. exploiteren enkel het concept en bieden zelf geen diensten op het gebied van scheiden aan particulieren aan, dat doen enkel de bij DivorceHotel aangesloten DivorceHotel Mediators. DivorceHotel Mediators werken zelfstandig en geheel voor eigen rekening en risico. A2 Legal B.V. en DivorceHotel International B.V. dragen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Opdrachten aan A2 Legal B.V. en/of DivorceHotel International B.V. leiden tot inspanningsverplichtingen en nimmer tot resultaatsverplichtingen, en kennen geen fatale termijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van A2 Legal B.V. en DivorceHotel international B.V. DivorceHotel Mediators hanteren eigen voorwaarden.

De aansprakelijkheid van DivorceHotel, A2 Legal B.V. en DivorceHotel International B.V. is beperkt tot hetgeen wordt gedekt door diens aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het eigen risico (verzekerde som € 1.000.000,-). Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden en zij toch gehouden zou zijn de schade te vergoeden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 25.000,-. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde dan ook die tegen DivorceHotel, A2 Legal B.V. of DivorceHotel International B.V. kunnen worden ingeroepen, vervallen in ieder geval binnen één jaar na het moment waarop diegene bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Op de diensten en services van zowel A2 Legal B.V. als DivorceHotel International B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd hiervan kennis te nemen.