• nl
  • en
  • us
Bekend van TV

Nieuwste ontwikkelingen op het gebied van partneralimentatie!

4 oktober 2017

Al sinds 2012 zijn diverse wetsvoorstellen tot herziening van de partneralimentatie bij de Tweede Kamer ingediend. Naar aanleiding van een op 19 juni 2015 ingediend initiatiefwetsvoorstel is onlangs een advies door de Raad van State uitgebracht. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State is het wetsvoorstel herziening partneralimentatie ingrijpend gewijzigd.

Het wetsvoorstel herziening partneralimentatie laat de navolgende wijzigingen van de wetgeving zien:

Naar het zich laat aanzien zal de huidige termijn voor de betaling van partneralimentatie worden teruggebracht van 12 naar maximaal 5 jaar.

De huidige grondslag voor partneralimentatie, de door het huwelijk ontstane lotsverbondenheid zal worden gehandhaafd. De thans al veelvuldig gehanteerde Hof-formule waarbij uitgegaan wordt van 60% van het netto gezinsinkomen na aftrek van de kosten voor de kinderen zal als uitgangspunt voor de behoefte van ieder van de partners na echtscheiding in het wetsvoorstel worden opgenomen.

Aan artikel 1:160 BW zal een lid worden toegevoegd waardoor de verplichting tot betaling van partneralimentatie herleefd indien de alimentatiegerechtigde binnen 6 maanden na aanvang van de samenleving met een nieuwe partner, die samenleving weer beëindigd.

Van de aanvankelijk bedoelde ingrijpende wijziging van de wetgeving op het gebied van partneralimentatie is na het advies van de Raad van State niet veel meer over gebleven. Het thans ingediende wetsvoorstel is veel meer een vastlegging van de al in de rechtspraak gangbare praktijk.

Voor alimentatiegerechtigden is het belangrijk bedacht te zijn op het feit er weliswaar gedurende 12 jaren na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking een recht op partneralimentatie bestaat maar dat het niet automatisch betekent dat dit recht ook gedurende 12 jaren uitgeoefend kan worden. De praktijk leert dat steeds vaker door alimentatieplichtigen aan de rechtbanken gevraagd wordt om de partneralimentatie op termijn op nihil te stellen hetgeen tot gevolg heeft dat de alimentatiegerechtigde een inspanningsverplichting heeft om in eigen levensonderhoud te gaan voorzien.

Gelet op de in het wetsvoorstel opgenomen verkorting van de termijn voor de betaling van partneralimentatie naar maximaal 5 jaar, is het realistisch rekening te houden met een partneralimentatie die maar voor een korte periode, denk aan 3 tot maximaal 5 jaar na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking, betaald zal gaan worden.

Van alimentatiegerechtigden zal veel meer (financiële) zelfredzaamheid verlangd worden. Stilzitten is geen optie. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid! Kunnen wij u helpen? Neem contact met ons op!

Astrid Waals

Vfas advocaat & DivorceHotel mediator

Lees meer over: , , , , , , , , , , , ,